На 25 ноември 2022 г. се проведе среща с режисьорката Ани Васева на тема "Архивът личен и обществен: Павел Васев, Хенри Мур, Кирил Кръстев и Пикасо". On November 25th, TaM hosted a meeting with the director Ani Vaseva on the topic of "The archive - private and public: Pavel Vasev Henry Moore, Kiril Krastev, and Picasso".

Срещата с режисьорката Ани Васева е в резултат от резидентната програма “Бъдеще за КДК”, в която Ани беше деветият артист, който взе участие. Тя се зарови из архивите на бившия Клуб на дейците на културата, като направи паралел с изследването на личния архив на нейния баща, Павел Васев.


  • На кого принадлежи архивът?
  • Чия е историята и нейната интерпретация?
  • Къде свършва границата на личното и къде започва публичното?

Все сложни въпроси, върху които се гради начинът, по който мислим миналото – частно и съвместно. По време на срещата Ани Васева разкрива, че общото между Пикасо и едно пътуване в Северна България е Кирил Кръстев, а между БНТ и Хенри Мур – Павел Васев.

The meeting is the result from the artist-in residence Future for KDK. Ani is the ninth artist to take part in the program. She studied the former Club of Cultural Figure’s archives while making a parallel with the private archive of her own father Pavel Vasev.

  • Who does the archive belong to?
  • What about the history and its interpretation?
  • Where do we draw the line symbolizing the end of the private and the beginning of the public?

Complex questions which form the way we think about the past – personal and communal. To shed light on this problem, together with Ani Vaseva, we will discover that what Picasso and a trip to Northern Bulgaria have in common is Kiril Krastev, while Pavel Vasev is what brings together BNT and Henry Moore.

За Ани Васева

Ани Васева е режисьoрка и теоретичка на театъра и танца. Съоснователка на „Метеор“ (www.desorganisation.org). През последните петнадесет години Ани Васева е поставила над двадесет спектакъла. Авторка е на книгите „Що е то съвременен танц“, „Театър и истина“ и „Метеор. Театър на невъзможното“.

About Ani Vaseva

Ani Vaseva is a director and theorist of theatre and dance. Co-founder of Metheor (www.desorganisation.org). Over the last fifteen years Ani Vaseva has staged over twenty performances. She is the author of the books “What is Contemporary Dance”, “Theatre and Truth” and “Meteor. Theatre of the Impossible”.

За програмата “Бъдеще за КДК”

През 2022 г. 10 утвърдени и млади творци от сферата на визуалните изкуства, съвременния танц и театър изследват архива на КДК, историята на сградата, както и значението на клуба за културните процеси за града. Представянето на артистичните им проучвания цели съхраняване и популяризиране на културното наследство на КДК.
Артистичната програма се изпълнява в рамките на проект „Бъдеще за КДК“, който се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

About the Future for KDK program

In 2022, 10 young and established artists in the visual arts, contemporary dance and theater field explore the KDK archives, the building’s history and the importance of the club for the cultural processes in the town.
The artists program is organized within the frames of Future for KDK project, realized with the support of the National Culture Fund.