TaM is a place for culture and social initiatives in Veliko Tarnovo. Launched in 2012, the space became an attractive stage for contemporary art and culture. TaM regularly presents upcoming and established artists from all over the world. The program includes activities promoting participation in urban social processes. The events are suitable for English-speaking audiences, too.

ТаМ е пространство за култура и социални инициативи във Велико Търново, основано през 2012 г. Мястото предоставя сцена за съвременни форми на изкуство и представя изгряващи и утвърдени артисти от цял свят. Програмата включва още събития, насърчаващи участие в социалните процеси на града. Англоговореща публика е добре дошла ТаМ.

About TaM

In 2021, TaM moved to the Varusha South neighborhood in the former Club of Cultural Figures building in Veliko Tarnovo. The team and community around TaM are committed to restoring the cultural functions and revitalizing
the abandoned building, an architectural monument.

The venue has a 70 m² hall with up to 40 seats, equipped with a projector, screen, stage lighting, and sound system suitable for any event. There is a bar in the lobby for drinks and appetizers. The quiet garden provides a panoramic view of the old town. Next is the church of St. St. “Constantine and Elena”, built by master Kolyo Ficheto. Working hours are flexible based on the event schedule.

To organize a public or private event at TaM, write us at hello@tamvt.com.

За ТаМ

През 2021 г. ТаМ се премести в сградата на бившия Клуб на дейците на културата в квартал Варуша юг. Екипът и общността около ТаМ се ангажира с възстановяване на културните функции и обживяването на изоставената сграда, паметник на архитектурата.
Мястото разполага със зала с големина 70 м² с капацитет до 40 седящи места, като е оборудвана с проектор, екран, сценично осветление и озвучителна система, подходящи за всякакъв тип събития. Във фоайето има бар за напитки и лека храна. Оттам се влиза в градина с панорамна гледка към стария град. В непосредствена близост се намира църквата Св. св. „Константин и Елена“, построена от майстор Кольо Фичето. Работното време е плаващо спрямо графика на събитията.
За организиране на публично или частно събитие при нас, пишете ни на hello@tamvt.com.

The TaM community

The TaM audience has various interests and professional experiences and is curious and open to contemporary art forms. TaM diverse program attracts people aged 14 to 80. The audience is multicultural, too. Tourists and foreigners living in the area feel at home in the bar.

The place exists thanks to the support of the community. Monthly donations on Patreon give TaM a certain financial independence regarding basic expenses. Volunteers initiate or join activities with a cause. We rely on a loyal audience that contributes to enriching the program.

Общността ТаМ

ТаМ публиката е с разнообразни интереси и професионален опит, любопитна и отворена към новостите в света на изкуството. С разнообразната си програма мястото привлича хора на възраст от 14 до 80 години. ТаМ публиката е мултикултурна – туристи и чужденци, живеещи в района, се чувстват у дома си в бара.

Мястото съществува благодарение на подкрепата на общността. Месечни дарения в Patreon осигуряват относителна независимост на пространството за покриване на основни разходи. Доброволци се включат и инициират дейности с обществена значимост. Винаги можем да разчитаме на вярна публика, която допринася за една по-богат и разнообразна програма.

Future for KDK

In 2020, TaM initiated a discussion about the future of the abandoned building that once housed the former Club of Culture Figures (KDK) in Veliko Tarnovo. A united vision to restore its cultural functions in the contemporary art and social dialogue context brought together the TaM community, professionals in the cultural and creative sector, and local and state institutions.

A donation campaign raised nearly BGN 50,000 to renovate the first floor of the building. AI Atelier architectural studio led the projects. Preserving and emphasizing the architectural values ​​of the building is a guiding principle in the process. Repair work continues.

Бъдеще за КДК

През 2020 г. ТаМ инициира дискусия за бъдещето на изоставената сграда на бившия Клуб на дейците на културата (КДК) във Велико Търново. Визия за възстановяване на културните функции на пространството в контекста на съвременното изкуство и социален диалог обедини ТаМ общността, професионалисти в културния и творческия сектор, местни и държавни институции.

Благодарение на дарителска кампания бяха събрани близо 50 000 лв., с които беше ремонтиран първия етаж на сградата. Проектът се ръководи от архитектурно студио AI Atelier. Водещ принцип в работата е съхраняване и подчертаване на архитектурните ценности на сградата. Ремонтните дейности продължават.

We are TaM

TaM exists and grows in an ecosystem that includes the core team of the VT EVENT association; artists; professionals who support us with their knowledge and skills; partners with whom we organize joint initiatives; volunteers; patrons and donors; sponsors. Below is a non-exhaustive list that constantly grows bigger.

Galin Popov, Violet Melina, Veselin Denev, Denitsa Milusheva, Vanya Dimitrova, Miroslava Popova, Martina Yordanova, Paul Voggenreiter, Fabio Toppazzini, Georgi Buchvarov, Tsvetomir Sharpov, Atelier IA, Open city group and Varusha South collective, Marineta Todorova, ARV.International, Heerz Tooya Gallery, Dupini Art Group, Narrativa Gallery, House of Humor and Satire Museum, NoPoint Atelier, Zalata, Nashata Zala, Regional Library “P. R. Slaveikov”, Tequilla Bar Funkey Monkey, Samurai Specialty Coffee Shop, Zavera Craft Beer, Municipal Radio Veliko Tarnovo, Yantra Dnes newspaper, Borba newspaper, National Fund “Culture”, Ministry of Culture, Municipality of Veliko Tarnovo, Autochois, CoolBox, Goethe Institute, French Cultural Institute, Cervantes Institute, American Embassy, ​​German Embassy, ​​Embassy of the Kingdom of Spain…

Ние сме ТаМ

ТаМ съществува и се развива в екосистема, основана на подкрепа и грижа. Ние сме основният екип на сдружение VT EVENTS; артисти; професионалисти в творческия сектор; партньори; доброволци; патрони и дарители; спонсори. По-долу представяме един неизчерпателен списък, който расте непрекъснато.

Галин Попов, Виолет Мелина, Веселин Денев, Деница Милушева, Ваня Димитрова, Мирослава Попова, Мартина Йорданова, Паул Воггенрайтър, Фабио Топацини, Георги Бъчваров, Цветомир Шарпов, Atelier IA, гражданска група Open city и колектив Варуша юг, Маринета Тодорова, ARV.International, Галерия Heerz Tooya, Арт група Дупини, Галерия Наратива, Музей „Дом на хумора и сатирата“, NoPoint Atelier, Залата, Нашата зала, Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, Tequilla Bar Funkey Monkey, Samurai Specialty Coffee Shop, Zavera Craft Beer, Общинско радио Велико Търново, вестник “Янтра днес”, вестник „Борба“, Национален фонд „Култура“, Министерство на културата, Община Велико Търново, Авточойс, CoolBox, Гьоте – институт, Френски културен институт, Институт Сервантес, Посолство на Америка, Посолство на Германия, Посолство на Кралство Испания…

Support us

Help us keep up with our mission to provide space for the independent cultural scene in Bulgaria and contribute to the community development of our neighborhood, town, and region.

You can donate via PayPal or by bank transfer (account in BGN)

  • Association “VT Events”
  • IBAN: BG15BPBI79311028842301
  • BIC/SWIFT: BPBIBGSF

And if you want to donate on a monthly basis, join our Patreon family: www.patreon.com/tamvelikotarnovo

Подкрепете ни

Помогнете ни да продължим нашата мисия да предоставяме сцена на независимата култура в България и да допринасяме за общностното развитие на квартала, града и региона ни.

Може да дарите през PayPal или по банков път (сметка в лв.)

  • Сдружение „ВТ Ивентс“
  • IBAN: BG15BPBI79311028842301
  • BIC/SWIFT: BPBIBGSF

А ако искате да дарявате всеки месец, може да се присъедините към нашето патронско семейство: www.patreon.com/tamvelikotarnovo.