Представяме ви разговор с Мариета Вълковска от Фото Модерно (Кодак) на ул. "Стефан Стамболов" 7 във Варуша юг. Фото студиото съществува от 1999 г. Научете повече за неговата история.

Име | Name: Foto Moderno (Kodak)
Адрес | Address: 7 Stefan Stambolov Str.
Работно време | Working hours: пон-пет | Mon-Fri: 9:00-18:30 съб | Sat: 10:30-16:00
Телефон | Phone: +359 878511344

Разкажете ни историята на Вашето място. Какво правите тук и защо?

Фото ателието е отворено през 1999 година. Тук се срещнахме със съпруга ми Нено Вълковски и вече почти 25 години работим заедно. Аз съм Мариета Вълковска, съпругът ми е Нено Вълковски. Тази снимка е от първия работен ден на ателието (снимката е показана по-надолу). Моят съпруг е вляво, а човекът по средата е от Индия. Той проверяваше дали спазваме правилно технологията и как се отнасяме с клиентите. 

Технологията тогава беше на Кодак, всичко се печаташе на хартия. Тук, в средата на магазина, стоеше голямата машина, в която единият процес беше за проявяване на филмите, другият – за копиране на хартия. Всичко стриктно се следеше – качеството на химията, на хартията, на цветовите тестове. Проверяваше се и нивото на обслужване. Често ни изпращаха тайни клиенти, които публикуваха доклад как сме ги обслужили. 

What is the story of what you are doing here and why?

The studio opened in 1999. My husband and I met here and we have been working here for almost 25 years. I am Marieta Valkovska, my husband is Neno Valkovski. Take a look at the photograph here — this is the day the shop opened (the photo is shown below). This is my husband on the left and the man in the middle is from India. He was here to inspect how we treat the customers and whether we are following the technology correctly.

It was all Kodak then and printing was on paper. Here in the middle of the room stood the big machine where one process was for developing the films, the other was for copying. Back then, the printing process was strictly regulated. We had to keep the quality of the chemistry, paper, color tests. The customer service was also inspected. Hidden clients used to come on a regular basis pretending to be customers and observing how we treat them. Then, they would publish a report.

Снимка от първия работен ден на ателието | First working day of the photo studio.

Вече двадесет и пет години сме тук, в този магазин. Дори мебелите не са се променили. Преди имаше повече клиенти, а хората бяха любопитни да видят какво са снимали, какво има на лентата им. Сега интересът към снимката се губи в момента, в който я видиш на екрана. Просто технологията във фотографията много напредна и ни се наложи да привикнем към цифровата фотография. Много пъти сме сменяли машините, с които работим. Сега използваме специални фотографски принтери Epson. За нас е важно да запазим качеството на снимките, които отпечатваме.

Общо взето работата в ателието сложи началото и на нашия брак, тук се запознахме и вече 23 години сме семейство. Много хора минаха покрай нас, какви ли не агенции, банки, магазини – минават и заминават, а ние успяваме да сме тук все още. 

So it’s been what… twenty-five years by now that we are in this place, in this room. Even the furniture hasn’t changed. There were more customers before and people were curious to see what they had shot, what was on their film. Now, people lose interest in the picture the moment they see it on the display. The technology in photography has advanced a lot. It is that simple. We had to get used to digital photography. We have changed the machines we work with many times. Now, we are working with Epson photo printers. The most important thing for us is to keep the quality of the photos we print 

Working in the studio was also the beginning of our marriage. We met here and it has been 23 years that we are a family. A lot of people and businesses changed around us, all kinds of agencies, banks, shops – they pass and go, and we manage to still be here.

Какво означава за Вас работата Ви?

Това място е ежедневна работа, начин да се изкарва прехрана, но е и вид удовлетворение. Винаги съм обичала да рисувам и да работя с всякакви цветове и картини. Но никога не съм имала смелостта да уча изкуство. Така че накрая намерих някакво призвание във фотографията, понеже в текущата ѝ форма имаш възможност да вложиш много в обработката на кадрите. Това вече не е само фотография, правим и различни предпечатни подготовки и това ми дава възможност да покажа много от себе си.

What does your work mean to you?

This place is a daily job, a way to make a living, but at the same time it is also a kind of pleasure. I’ve always liked drawing and working with different kinds of colors and pictures. But I never had the courage to study art. So at the end, I found some kind of vocation in photography, because in its current form, you have the opportunity to put a lot of work and creativity in the processing of the images. It’s not just photography anymore here. We also do prints and this is where I invest my creativity and skills.

Какво най-добре представя това, което правите?

Връзката, която сме създали с клиентите ни. Немалко идват при нас от ученическите си години, след това като студенти, та чак и до днес в по-зрелите си години. И продължаваме да се срещаме с тях.

What represents what you do best?

Probably, the connection we have to our clients. Some of them started coming here since they were pupils, continued when they were students and use the studio services even now.

///

В серията ТаМ в квартала ви представяме малка част от артистите във Варуша юг – занаятчийски ателиета, творчески студиа, галерии и магазини. Разказваме ви историята на пространствата и на хората, които стоят зад тях. Така допринесяме за изграждането на силна общност, в която се изпробват различни бизнес модели, въвличат се нови публики и се създават съвместни проекти и инициативи. Интервютата и снимките направиха Нел Леноар и Преслав Кушев. Преводът на крайните материали е на Димитър Димитров. Нел беше стажант в екипа на ТаМ като част от образователната ѝ програма в Youth Initiative Program (YIP). Публикуваме материалите в рамките на проект “ТаМ в квартала”, финансиран от Национален фонд “Култура” по Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации.

In the TaM in the Neighbourhood series we introduce you to a small number of artists in Varusha South – craft workshops, art studios, galleries and shops. Here is the story of each place and the people behind it. The aim is to contribute to building a strong community where different business models exist together, new audiences are involved and collaborative projects and initiatives are created. The interviews and photos were done by Nell Lenoir and Preslav Kushev. The translation of the final materials is done y Dimitar Dimitrov. Nell was an intern with the TaM team as part of the Youth Initiative Program (YIP). We are publishing the materials within the framework of the TaM in the Neighbourhood project, implemented with the financial support of the National Culture Fund under the Programme for Recovery and Development of Private Cultural Organisations.