Сезон 2022 на 1м² изкуство, съвместният ни проект с куратора Мартина Йорданова, приключва. В последното издание на този формат Мирослав Живков – Джингиби представя своята пространствена инсталация “Welcome Home”.

Зa Welcome home

Интериорът на тази един квадратен метър витрина е напълно преобразен, от една страна чрез конструктувни, но дисфункционални елементи, а от друга чрез наситена цветова композиция, която трансцедентално прелива от едно измерение в друго.

На пръв поглед инсталацията изглежда като спонтанен и искрен художествен жест, като една възможна интерпретация, която е сведена до основни сетивни фрагменти от обкръжаващата ни действителност, капсулирана и изведена в минималистична вариация на съществуващото. Вглеждайки се по-задълбочено, откриваме лаконичния и същевременно многозначителен естетически изказ на автора, който сякаш влияе на настроението ни, композира буквално пред нас пространства в пространството и очертава форми на проницателност.

Ярките цветови комбинации, игривите форми и ефирни трансформации създават връзки и взаимоотношения както помежду си, така и със зрителя. Едно, бихме могли да кажем, преживяване, изпълнено с наситеност и отношение, което се разгръща пред нас и излъчва приемственост на собственото ни възприятие.

About Welcome home

The interior of the one square meter showcase has been completely transformed, on one hand through constructive but dysfunctional elements, and on the other hand through a rich color composition that transcendentally overflows from one dimension to another.

At first glance, the installation appears as a spontaneous and sincere artistic gesture, as a possible interpretation that is reduced to basic sensory fragments of the surrounding reality, encapsulated and rendered in a minimalistic variation of the existing. Looking deeper, we discover the laconic and at the same time meaningful aesthetic statement of the author, which seems to influence our mood, literally forming spaces in space and outlines forms of insight right in front of us.

Bright color combinations, playful shapes and ethereal transformations create connections and relationships both with each other and with the viewer. It’s a kind of experience filled with saturation and attitude that unfolds before us and radiates a continuity of our own perception.

За автора

Мирослав Живков – Джингиби е роден през 1993 г. в град Габрово. През 2016 г. завършва Националната художествена Академия в София със специалност “Плакат и визуална комуникация”. Прекарва един семестър в Burg Giebichenstein University of Art and Design в Хале, Германия. Автор е на няколко самостоятелни изложби, от които Define The Line, It’s Okay и It’s Not funny (в колаборация с Александра Георгиева). През изминалата година участва в Националните есенни изложби в Пловдив. Последният му самостоятелен проект “It cans go terribly wrong“ беше представен в галерия КООП през септември 2022. Основател е на NoPoint Atelier, споделено студио за ситопечат и ризография в с. Баланите, Габрово.

About the author

Miroslav Zhivkov – Dzhingibi was born in 1993 in Gabrovo. In 2016, he graduated from the National Art Academy in Sofia with a major in Poster and Visual Communication. He has spent one semester at Burg Giebichenstein University of Art and Design in Halle, Germany. He is the author of several solo exhibitions, including Define The Line, It’s Okay and It’s Not funny (in collaboration with Alexandra Georgieva). Last year, he participated in the National Autumn Exhibitions in Plovdiv. His last solo project ‘It cans go terribly wrong’ was presented at KOOP gallery in September 2022. He is the founder of NoPoint Atelier, a shared screen printing and risography studio in the village of Balanite, Gabrovo.

За 1m² изкуство

1m² изкуство* е съвместна инициатива на куратора Мартина Йорданова и пространство за култура и социални инициативи ТаМ Велико Търново. Проектът представя вече за четвърта година артисти от съвременната българска и международна сцена в рамките на пространство с големина от около 1 кв. м. Вдъхновено от концепцията за „white cube“ (бял куб), инициативата дава възможност на млади и утвърдени автори да покажат свои творби в една нестандартна изложбена среда.

* Проектът “1m² изкуство” е част от Културния календар на Община Велико Търново за 2022 година.

About 1m² Art

1m² Art* is a joint initiative of the curator Martina Yordanova and TaM Veliko Tarnovo – space for culture and social initiatives. For the fourth year in a row, the project presents artists from the contemporary Bulgarian and international scene within a space of about 1 sq. m. Inspired by the concept of a “white cube”, the initiative enables young and established authors to show their works in an extraordinary exhibition environment.

* 1m² Art Initiative is part of the 2022 Cultural Calendar of the Municipality of Veliko Tarnovo!