От 24 април до 14 май 2021 г. ще бъде показана творбата „Екстракция“ на Яница Фендулова, част от инициативата „1m² изкуство“. Място на изложбата е витрината на Иван Вазов 8. | From April 24 to May 14, 2021, the work "Extraction" by Yanitsa Fendulova will be on display, as a part of the "1m² Art" initiative. The venue of the exhibition is the display window on 8 Ivan Vazov Street.

Специално подготвената за “1m² изкуство“ творба се състои от един обект – „картина“ – женски портрет профил, с пищна златна рамка. Изображението е репродукция на сувенирно африканско изделие от Кот д`Ивоар, а фотографията е заснета на туристически пазар за автентични изкуства и занаяти в Абиджан. По-внимателният поглед показва, че образът на жената представлява колаж от (около) 500 броя разноцветни пеперудени крила.

С творбата авторкатанамигва към традиционната изложбена практика – поставянето на изображение в рамка, дистанцирано от публиката си, „под стъкло“. За работата си Яница Фендулова казва: „Всички пътуваме и снимаме, събираме сувенири от интересни места, колекционираме нечия автентичност. Музеите също правят такива колекции, но по различен начин. Работата „Екстракция“ прави асоциации с подобни теми и практики. В процеса на екстракция се извличат най-характерните качества от изходния материал. Затова и творбата провокира с въпроса дали е запечатала есенцията на африканската култура, на жената, на пеперудата или на противоречието на свободата?“

The specially created work for “1m² Art” consists of one object – a “painting” – a female portrait profile, with a lavish gold frame. The image is a reproduction of an African souvenir from the Ivory Coast, and the photograph was taken at a tourist market for authentic arts and crafts in Abidjan. A closer look reveals that the image of the woman is a collage of (about) 500 pieces of multicolored butterfly wings.

With the work, the artist is moving towards the traditional exhibition practice of placing a framed image, distanced from its audience, “under glass”. About her work, Yanitsa Fendulova says: “We all travel and take photos, collect souvenirs from interesting places, collect someone’s authenticity. Museums also make such collections, but in a different way. The work “Extraction” makes associations with similar themes and practices. The extraction process draws out the most distinctive qualities from the source material. The work therefore provokes the question, has it captured the essence of African culture, of the woman, of the butterfly or of the contradictions of freedom?”

Яница Фендулова е родена в Бургас през 1992 г. В момента е докторант към катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини“ във Факултет по Изобразително изкуство, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Преди това е завършила бакалавърска степен с профил „Скулптура“ и магистратура, специалност „Живопис“ в същия университет. По време на следването си е учила в Испания, Франция и Унгария. Яница Фендулова е член на местната артгрупа „Дупини“ и е сред съоснователите на група „Многоточие“.

Yanitsa Fendulova was born in Burgas in 1992. She is currently a PhD student at the Department of Art Studies and Theoretical Disciplines, Faculty of Fine Arts, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo. She has previously completed a Bachelor’s degree in Sculpture and a Master’s degree in Painting at the same university. During her education she has studied in Spain, France and Hungary. Yanitsa Fendulova is a member of the local art group “Dupini” and is one of the co-founders of the group “Mnogotochie”.

Изложбата е част от инициативата „1m² изкуство“, която вече три години представя артисти от съвременната българска и международна сцена в рамките на пространство с площ 1 кв.м. Вдъхновен от концепцията за „white cube” (бял куб), проектът дава възможност на млади и утвърдени творци да покажат свои произведения в нестандартна изложбена среда. През 2021 г. са планирани общо 5 изложби.

„1m² изкуство“ е подкрепен от програма „Визуални изкуства” към Министерство на културата.

The exhibition is part of the “1m² Art” initiative, which for three years now has been presenting artists from the contemporary Bulgarian and international scene in a space of 1 square meter. Inspired by the “white cube” concept, the project gives young and established artists the opportunity to showcase their work in an unconventional exhibition environment. A total of 5 exhibitions are planned in 2021.

“1m² Art is supported by the Visual Arts Programme of the Ministry of Culture.